Ubuntu, een Afrikaans geschenk?

maar wat doen we ermee?

De Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven wordt Ubuntu genoemd. Ubuntu gaat over het gemeenschappelijke belang dat de belangen van het individu overstijgt. Door samen te werken kunnen we onze problemen overwinnen. Ubuntu werd geïntroduceerd in de tijd dat apartheid de Zuid-Afrikaanse samenleving teisterde. Het vindt echter zijn wortels in de cultuur van veel Afrikaanse landen. Ubuntu gaat niet uit van de verschillen, zoals bij apartheid waar onderscheid werd gemaakt tussen wit en zwart, maar van de verbinding waardoor de verschillen wegvallen. De andere mens is volgens Ubuntu niet jouw vijand, of zoals de Zuid Afrikaan Desmond Tutu heeft gezegd: “Mijn menselijkheid is diepgaand en onlosmakelijk verbonden met die van jou.” Het stoelt op de erkenning dat we elkaar nodig hebben en dat we alleen een goede samenleving tot ontwikkeling kunnen laten komen, als we samenwerken zonder ons eigen belang voorop te stellen.
De Nederlandse samenleving staat mijns inziens ver van Ubuntu af. In dit land werd een maatschappij gecreëerd, die is gebaseerd op materialisme, individualisme, op het elkaar niet nodig (denken te) hebben en op eigenbelang. De organisatie van de Nederlandse samenleving is daar geheel op afgestemd. Nederlanders zijn onderdaan van het Soevereine Koninkrijk der Nederlanden. In onderdaan zit afhankelijkheid en onderdanigheid. De EU gooit er een schepje bovenop door ons ook onderdaan van de EU te maken. Wie is die onderdaan eigenlijk? In juridische termen is dat de natuurlijke persoon. Bij de aangifte van jouw geboorte word je ingeschreven in het bevolkingsregister. Je krijgt een burgerservicenummer. Daardoor ben je zoals dat heet een natuurlijk persoon. Natuurlijk is in dit verband zeer misleidend, omdat de natuurlijke persoon onder het gezag van de Staat valt, het Koninkrijk der Nederlanden, om precies te zijn.
120203 FD vertrouwen in overheid
Aan de natuurlijke persoon worden rechten gegeven en plichten opgelegd. Plichten zoals het betalen van belasting en premies, op een manier zoals bepaald door de Staat. Een van jouw rechten is kiesrecht. Veel mensen gaan echter steeds beter begrijpen dat het kiesrecht een wassen neus is, want de natuurlijke persoon heeft geen invloed op de besluiten en het handelen van de Staat. De Staat wordt op haar beurt geïnstrueerd door de EU, het WEF, de BIS Bank, de VN, het IMF en de ECB. Op deze organisaties heeft de natuurlijke persoon zelfs niet de schijn van enige invloed. Uit de recente debatten in de Tweede Kamer blijkt bijvoorbeeld hoe groot de invloed van het WEF is op de besluiten en het handelen van de Staat.
lobby_planet_cartoon_crop
Er kan worden vastgesteld dat de natuurlijke persoon geen invloed heeft op hoe het belastinggeld wordt besteed dat hij betaalt. Toch gaat een groot deel van het inkomen van de natuurlijke persoon op aan directe en indirecte belasting, zoals loon- en inkomstenbelasting, premies, dividendbelasting, erfbelasting, accijnzen, btw, bijzondere verbruiksbelasting, gemeentebelasting, waterschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting, kansspelbelasting et cetera. Omdat de natuurlijke persoon deelneemt aan het economisch verkeer, zijn de meeste belastingbetalingen onvermijdelijk. Zelfs al zou de natuurlijke persoon zich dus aan belastingbetaling willen onttrekken, dan is dat ondoenlijk vanwege de deelname aan het economisch verkeer. Het zal duidelijk zijn dat de organisatie van de samenleving erop is gericht om het individu te degraderen tot een onmondige kaskoe. Eigenlijk zoals het al was in het feodale tijdperk toen de koning zijn onderdanen in onderpand gaf aan de geldschieters om hen door middel van belastingheffing op de onderdanen terug te betalen.
slaaf
Wij zijn niet de ‘onderdaan’ en evenmin ‘de natuurlijke persoon’. Dit zijn constructies om ons horigen te maken en houden van het systeem. We worden er van jongsaf in getraind om ons te identificeren met de natuurlijke persoon. Het schoolsysteem is er vooral in de afgelopen decennia op gericht om jongeren af te snijden van hun menszijn. Dat is de reden waarom helaas veel jongeren geen eigenheid hebben en vaak manipuleerbaar zijn. In ons menszijn zit Ubuntu, in de natuurlijke persoon is het niet aanwezig. Naarmate wij ons meer zijn gaan associëren met de natuurlijke persoon is echter ons menszijn uit beeld geraakt. We zijn gaan leven met de opvatting dat wij het allereerst goed voor elkaar moeten hebben voor onszelf en onze naaste familie. Dat het ‘goed voor elkaar hebben’ heeft een materialistische invulling: een hoog inkomen, een eigen hypotheekvrij huis, veel kunnen reizen, een tweede huis, een boot, een auto, geld op de bank et cetera. We zijn ook niet zo bezig met wat de ander nodig heeft. Als het niet goed gaat met de ander, dan zal het wel zijn eigen schuld zijn. En Ubuntu? Een gemeenschappelijk doel boven je eigen belang plaatsen? Hoezo? Ik betaal al genoeg belasting en laat de overheid maar zien wat ze ermee doen. Ik bemoei me er niet mee.
onderwijsfabriek
De organisatie van de samenleving – of beter, maatschappij – is erop gericht om door het schoolsysteem de natuurlijke persoon geschikt te maken om zijn taak uit te voeren en door de zorg de natuurlijke persoon geschikt te houden voor de uitoefening van zijn taak. Het schoolsysteem is er niet op gericht om ons menszijn tot ontwikkeling te laten komen en de zorg is niet gericht op ons welzijn.
Ons menszijn geven we op zijn best in onze vrije tijd aandacht. We onderhouden het door cultuur, spiritualiteit en religie, maar het is niet geïntegreerd met onze natuurlijke persoon. Zingeving van ons bestaan is daardoor een onderwerp dat los is komen te staan van ons maatschappelijk gedrag. ‘De dominee en de koopman’ is een treffende omschrijving van de schizofrenie die in onze maatschappij is geslopen.
In 2021 heb ik een aantal online workshops georganiseerd om mensen attent te maken op de mogelijkheid om het roer om te gooien. Ik heb in de workshops de nadruk gelegd op het gemeenschapsbelang boven het eigenbelang. Verder heb ik aangegeven welke stappen genomen kunnen worden om los te komen van het systeem. Het vertrekpunt is daarbij ons menszijn en niet de natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon wil een structuur, een voorbeeld en vooral iemand die de leiding op zich neemt. In de natuurlijke persoon zit geen creativiteit, daarvoor is hij niet in het leven geroepen. De natuurlijke persoon wil vooral weten hoe hij zijn bezit veilig kan stellen. ‘Wat moet ik met mijn geld doen?’ is een vraag die de natuurlijke persoon stelt. De mens zal echter primair zoeken naar hoe hij kan bijdragen aan de gemeenschap. Investeren in elkaar is voor de mens vanzelfsprekend, niet voor de natuurlijke persoon. Dit geeft onze armoede aan, want de mens kan nauwelijks zijn invloed laten gelden in de maatschappij.
ubuntu
Is het waar dat Afrika wel Ubuntu kan realiseren en Europa aan het eind van zijn ontwikkeling is gekomen? Is Europa op een doodlopende weg beland en is het een kwestie van tijd dat deze maatschappij in elkaar stort? De toekomst zal het leren. Het is echter wel duidelijk dat de weg voor Europa – inclusief voor Nederland – naar een menselijke samenleving met obstakels is bezaaid. Het belangrijkste obstakel daarbij zijn wijzelf. Als wij in staat zijn om ons los te maken van de natuurlijke persoon, dan is er een mogelijkheid. Het blijkt echter steeds weer dat wij er erg aan vast zitten. De illusie van structuur en zekerheid zijn een grote belemmering. Ook al wordt in deze tijd wel heel duidelijk dat wij vertrouwen wat niet vertrouwd kan worden. De bewijzen dat de ‘schepper’ van de natuurlijke persoon onbetrouwbaar is en niet bij machte om ons werkelijke veiligheid te bieden, stapelen zich op. Het is te wijten aan dat mensen liever vasthouden aan een onbetrouwbaar systeem, dan eruit te stappen in het onbekende. Ook al sleept het systeem ons mee naar de afgrond.
Wij Nederlanders hebben geleerd dat het een verdienste is dat je alles op eigen kracht hebt bereikt. We hebben verder geleerd dat concurrentie helpt ons te ontplooien. Ubuntu leert ons dat wij dankzij de ander ons kunnen ontwikkelen. Iedereen in de wereld is even veel waard, daarom is concurrentie een zinloze energieverspilling. Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren groeien we. Ubuntu wijst ons in de tegenovergestelde richting als waarnaar we zo lang op weg zijn geweest en bijna bij het eindpunt zijn beland bij een bord waarop staat: ‘Doodlopende Weg’.
chomsky
Iedereen is evenveel waard. Dit betekent dat onderwaardering naar jouzelf toe volstrekt onnodig en schadelijk is. Door het toneelstuk dat de natuurlijke persoon opvoert, wordt de illusie gewekt van meer, hoger, beter, succesvoller et cetera. De media werken aan deze schijnvertoning mee. Het is daardoor bijvoorbeeld ook vrijwel onmogelijk om direct met iemand die ‘hoog’ in de maatschappij zit te communiceren. Je moet een maatschappelijk niveau hebben bereikt om je rechtsreeks tot de minister-president of tot een van zijn collega’s bewindslieden te kunnen richten. Toen Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid et cetera begin juni in het nieuws kwam met vergaande voorspellingen over een herleving van de moeder aller v*r*ss*n en alle maatregelen die hij daarbij in gedachte heeft, heb ik hem een open brief geschreven. Niet gericht aan de natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid van Excellentie en Hoogleraar, maar aan de mens Ernst, zonder achternaam. Hierna volgt de brief:

17 juni 2022

Beste Ernst,

Volgens de code zou ik u moeten aanspreken als Zijne Excellentie de heer Dr. E.J. Kuipers Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik spreek u echter aan als de Mens met uw voornaam Ernst en niet als de natuurlijke persoon, die zich ten dienste heeft gesteld van het instituut ‘De Overheid’.

Mijn naam is Ad. De natuurlijke persoon Ad Broere met zijn burgerservicenummer blijft in deze brief aan u achterwege, omdat ik u schrijf als Mens en hoop u in uw Mens-Zijn te bereiken. De kans hierop is klein, omdat mijn schrijven waarschijnlijk terecht komt bij de medewerkers van het Instituut dat u vertegenwoordigt. Desondanks doe ik een poging.

Mijn belangrijkste vraag aan u is, of u het met uw Mens- Zijn in overeenstemming kunt brengen, dat uw optreden zoveel angst genereert. Angst werkt verlammend en maakt mensen afhankelijk van degene die zegt te weten wat er moet worden gedaan om te voorkomen dat er zich een ramp voltrekt. Dit is niet de bedoeling van ons Mens-Zijn. Afhankelijkheid voert ons af van wie we in werkelijkheid zijn.

Minister betekent dienaar. Door dit ambt te aanvaarden dient u allereerst uw eigen Mens-Zijn. Dienen in de betekenis van handelen volgens dat wat uw Mens-Zijn uw natuurlijke persoon ingeeft. Verder bent u dienaar van alle Nederlanders in de uitoefening van uw ambt en niet van het instituut dat u vertegenwoordigt. Het instituut waar u als natuurlijk persoon deel van uitmaakt is in zijn geheel dienaar van alle Nederlanders en niet van een hoger instituut. Het instituut ‘De Overheid’ vervreemdt zich van de Nederlanders als het de wil van een hoger instituut uitvoert.

Door uw Mens-Zijn aan de basis van uw handelen te plaatsen, verbindt u zich met uw medemens. Uw handelen kan dan niet anders dan heilzaam zijn. Voor uzelf moet dat een bevrijding zijn, want uw woorden en uw handelen roepen dan niet langer de spanning op in de samenleving die het doet. Het ‘samen’ een probleem oplossen, bestaat niet voor natuurlijke personen. Voor hen is samen een opdracht uitvoeren, die van bovenaf wordt opgelegd. Samen heeft geen enkele inhoudelijke betekenis voor angstige en afhankelijke mensen. Het werkt alleen als mensen in vrijheid kunnen beslissen over een onderwerp waarover zij goed en vanuit verschillende invalshoeken zijn geïnformeerd. In vrijheid, zonder dwang. Ook als de beslissing van de Mens afwijkt van wat volgens het beleid wordt voorgestaan. Zonder uitgesloten te worden, zonder repercussies.
Als u uw Mens-Zijn centraal plaatst, dan weet u dat er alleen op deze manier een samen-leving ontstaat van vrije en zelfbewuste mensen.

In hoge achting naar de Mens die u bent,

Ad

Brzezinski
Als je hebt begrepen wat het voor mij betekent om niet langer in verschillen te denken, dan is het ongetwijfeld duidelijk dat deze brief voor mij een belangrijke stap is in de richting van Ubuntu. Ernst Kuipers heeft niet gereageerd. Als hij nog in zijn menszijn zou kunnen worden benaderd, dan had hij dat wel gedaan. Toch is de energie van deze woorden in ‘de ether’ gekomen en dat kan niet ongedaan worden gemaakt.
Ubuntu betekent niet dat we altijd aardig moeten zijn en alles wat ons wordt voorgeschoteld maar moeten accepteren. Integendeel, het getuigt van groot respect voor je medemens als je NEE zegt tegen iets waarvan je weet dat het schadelijk is voor het welzijn van de samenleving. Nee zeggen is een daad van geoorloofd verzet als de overheid iets van jou vraagt waar je je vanuit je menszijn tegen verzet.
ZEG NEE
(naar Wolfgang Borchert)
Als jou wordt gevraagd om offers te brengen voor een zinloze oorlog:
ZEG NEE
Als ze jou afhankelijk willen maken van Central Bank Digital Currency
ZEG NEE
Als ze jou gedwongen willen v*cc*n*r*n
ZEG NEE
Als ze jou in een nieuwe lockdown willen drijven
ZEG NEE
Als ze jou je land willen ontnemen
ZEG NEE
Als ze jou willen dwingen om hun voedsel te eten
ZEG NEE
Als ze jou willen dwingen om binnen hun zorgsysteem te blijven
ZEG NEE
Als ze jouw kinderen desinformeren en programmeren in hun schoolsysteem
ZEG NEE
Als ze jou het monopolie van hun wetenschap en hun nieuwsvoorziening willen opdringen
ZEG NEE Want als je niet NEE zegt, dan eindig je als onmondige slaaf in een wereld, waarin geen vrijheid en geen menswaardigheid is
Het boerenprotest tegen het stikstofbeleid is een voorbeeld van NEE en ook van wat de reactie is van het systeem. Een goed voorbeeld van die reactie werd gegeven op 27 juni 2022 toen de boeren met hun tractoren de snelweg op reden. Het was niet de bedoeling van de boeren om het verkeer stil te zetten, maar wel om een aantal kilometers langzaam te rijden. Dit werd verhinderd door het optreden van de ME, die de tractoren blokkeerde. Het gevolg hiervan was een enorme file van stilstaande auto’s, die uren duurde. De ergernis die dit bij de automobilisten opriep was niet gering. Enkele chauffeurs toonden begrip, de meeste niet. Het zou Ubuntu zijn als dat wat er gebeurde door zowel de boeren en door de automobilisten als een gemeenschappelijk probleem zou worden gezien. Het systeem probeert echter verdeeldheid te zaaien, waardoor de actie van de boeren wordt verzwakt. ‘Ik vind het prima dat ze actie voeren, maar ik ben al een hele dag onderweg en wil naar huis. Hier bereiken ze niets mee.’ Er waren ook boeren die een ludieke actie voerden om het grote verschil in stikstofbeleid in Duitsland en Nederland te laten zien. Zij verschoven de Duitse grens een paar meter in Nederland, waardoor er voor dat stuk grond andere normen golden. De boeren laten zien dat NEE zeggen gevolgen heeft, want het systeem accepteert niet dat er natuurlijke personen ongehoorzaam worden aan de wetten en regels die het uitvaardigt. Het zal er ook mee doorgaan, want het systeem wordt niet gevoed door het gemeenschappelijke belang van alle Nederlanders, maar door belangen die worden ingegeven via de EU, de BIS, de ECB, het IMF, de WEF, de WHO, de VN en andere invloedrijke Ngo’s.
boerenprotest
Het is duidelijk dat het systeem kan voortbestaan door de natuurlijke persoon. De mens past niet in een systeem. De mens staat open voor Ubuntu, in vrijheid samenwerken om gemeenschappelijke problemen op te lossen. Die samenwerking komt allereerst tot ontplooiing in lokale en regionale gemeenschappen. Niet om de overheid uit te sluiten of ermee in gevecht te gaan, maar om een menswaardige samenleving tot ontplooiing te laten komen, waarvoor binnen het systeem geen ruimte is. Als die gemeenschappen tot ontwikkeling komen, dan komt het moment waarop afscheid kan worden genomen van de natuurlijke persoon. Daarvoor is het niet nodig om een -kostbare en tijdrovende – juridische procedure te doorlopen. Het betekent ook dat je afstand neemt van alle instituten die het systeem heeft voortgebracht, zoals scholing, zorg, banken, multinationals et cetera. Op welk moment je dit doet is geheel aan jou. Jij bepaalt wanneer je jezelf tot -vrije- mens verklaart. Laat je hierbij niet dwingen of manipuleren. Je kunt het ook feitelijk niet eerder dan dat de gemeenschap waar je deel van uitmaakt, alle belangrijke activiteiten kan bieden die nodig zijn voor een volwaardig leven. Dus, dat je niet voor bepaalde zaken moet terugvallen op de natuurlijke persoon. Het is een uitdaging, maar zeer de moeite waard om deze aan te gaan. De prijs is vrijheid, menswaardigheid en een heel wat gelukkiger leven dan dat de meeste mensen nu leiden.
© Ad Broere
De nieuwsbrief mag slechts geheel of gedeeltelijk  worden overgenomen na toestemming door de auteur.  Je kunt je abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief via www.adbroere.nl